Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Bestyrelsesmøder 2021. Orientering til medlemmer

Kategori: ForsideKalender
 

Af: Dines Boertmann, bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde 1/9-2021  

Bestyrelsen mødes den 1. september med en dagsorden der foreløbig rummer matrikel-sagen omkring vores forhaver, fortsat diskussion om hvordan vi skal håndtere overtrædelser af regulativer, hjertestarteren (tilgængelighed) - og naturligvis en opsamling på årets sommerfest.
Har du emner, du mener skal behandles i bestyrelsen, så kontakt et bestyrelsesmedlem eller mail til bestyrelsen(at)strandvejskvarteret.dk.

Faste møder

Faste møder den første onsdag i måneden. Har du emner til bestyrelsen, så skriv til bestyrelsen(at)strandvejskvarteret.dk, eller kontakt et bestyrelsesmedlem.

Referater:  

Bestyrelsesmøde onsdag 4/8-2021.

Sommerfesten den 28. august var det indlysende hovedpunkt, da bestyrelsen igen samledes den 04. august (og undskyld at mødet ikke blev forvarslet på FB og hjemmeside; sommeren tog magten .....).
Tiden er nu inde til at frivillige melder sig til at tage hånd om de opgaver, festen trækker med sig - se opslag fra Ane Stenbak.Loppemarkedet finder sted mellem 12 og 16 i Berggreensgade - festen med grill, fælles spisning og levende musik finder sted på Torvets nordlige del, der bliver afspærret for trafik. Kom selv med borde, stole og opdækning.

Fra den øvrige dagsordens skal nævnes:

Foreningen har modtaget en skrivelse fra en landinspektør om matrikel-udskillelse i forlængelse af kommunens overtagelse af vejarealerne i 2016. Konsekvenserne er ikke helt klare, og bestyrelsen har derfor gjort indsigelse mod den meget korte svarfrist og begæret udsættelse, bl.a.  med henvisning til mangelfulde bilag/kort.  I ganske få ord handler det om forhaverne, der er foreningens - og som bør forblive foreningens.

Mange husejere undrer sig over specielt ét tagfirmas brug af kvarterets gader som oplagsplads for materiel, der ikke er i brug ved opgaver på huse i kvarteret. Bestyrelsen vi l igen prøve at få en dialog med firmaet - og eventuelle andre håndværkere, der kopierer denne praksis. Giver det ikke positiv respons, vil vi forsøge at drøfte det med kommunen, som uddeler tilladelser til at stille materiel på gadearealerne.

Bestyrelsen har taget hul på en diskussion om hvornår og hvordan bestyrelsen kan og/eller skal påtale overtrædelser af facade- og haveregulativ  og byggereglement.
Bør bestyrelsen reagere, når overtrædelser f.eks. udstilles via ejendomsmæglerannoncer (hævede terrasser i baggård, fransk altan på 2. sal, osv) - bør bestyrelsen reagere på ting vi ser under almindelig færden i kvarteret - hvor går det fornuftige skel mellem en "aktivistisk" og en mere reaktiv tilgang til sikring af det bevaringsværdige?
Foreløbig ingen konklusion - diskussionen fortsætter.

Fra punktet opfølgning på løbende sager skal nævnes:
- vi vil undersøge om hjertestarteren, der pt. sidder på muren ved KG 34, kan placeres mere tilgængeligt;
- efter et par skybrudslignende situationer i sommerens løb vil bestyrelsen gøre kommunen opmærksom på, at der har været får dårligt afløb i Hornemansgade.

Næste møde 01.09.2021

Bestyrelsesmøde 7/7-2021

Bestyrelsesmødet onsdag den 7. juli var virtuelt, kort og fokuseret; der var jo noget der krævede opmærksomhed klokken 21  ……..
Som I også kan læse i FB-opslaget fra Ane Stenbak, var det sommerfesten den 28. august, der var på dagsordenen.
De første væsentlige forudsætninger er nu på plads: vi har fået tilladelse til at bruge en del af Torvet, vi er ved at lave aftale med et danse-orkester og foreningen opruster med to ny grill, så vi gerne skulle have fire store klar til festen.
Der er brug for beboere, der melder sig til at stille afspærring op, borde og stole, pavilloner, tænde grill, skænke fadøl – og rydde op, når dén tid kommer. Vi regner med at det falder i hak i august – og at vi kan se frem til en herlig fest for små og store.
Bestyrelsen tjekkede desuden status på et par af de løbende sager, inden alle vendte opmærksomheden mod helt andre ting.
Nu hvor sommeren er på fuldt blus, er det måske værd lige at minde om, at det er en vigtig ingrediens i godt naboskab at tage hensyn, når man holder fest eller selskab i haven og/eller for åbne døre og vinduer.
Giv naboerne et varsel, hvis der er optræk til fest – Uanset om det er planlagt eller spontant, så husk at få lagt en dæmper på, når klokken bliver mange, osv, osv.
Foreningens hjemmeside har en del råd og vejledninger om støj:
https://www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1370/79/
God sommer til alle fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 9/6-2021

Bestyrelsesmødet i juni er af praktiske grunde rykket til onsdag den 9. juni.

Bestyrelsen brugte en smuk og lun sommeraften på følgende:

 • Mange vil sikkert anse dette for at være det vigtigste – Sommerfest 2021!
  Vi tror på at det bliver muligt at genoptage den årlige sommerfest –og datoen er sat til lørdag den 28. august. Som traditionen byder, skyder foreningen  midler i at sikre et stort og festligt arrangement – i år lidt ekstra for at markere, at vi alle har brug for at komme ud og lægge pandemien bag os.
  Frivillige til at planlægge, forberede, gennemføre (og rydde op) er motoren i sommerfesten – der vil komme opslag på FB-siden og hjemmesiden, der indkalder.

Derudover: 

 • Foreningens fælles aftale med Yousee om levering af en grundpakke giver af og til lidt støj i forhold til tilmelding/afmelding, og administrationen af aftalen tager en meget stor del af kassererens tid.
  Der er stadig et stort flertal af husene, der er tilsluttet aftalen, men mange husstande ændrer i disse år forbrugsmønstre i forhold til fjernsyn, streaming m.m. – og vi vil derfor have et øje på, om der sker forandringer i tilslutningen, som kan tale for ændringer.
 • Bestyrelsen vil forsøge at sikre at alle nye husejere så hurtigt som muligt bliver kontaktet og budt velkommen – og får alle de vigtige, nødvendige og praktiske informationer i forhold til at være husejer i kvarteret. Behovet er øget, fordi ejerskifter, der sker uden medvirken af mægler eller advokat ikke nødvendigvis indebærer, at den nye ejer bliver tilstrækkeligt informeret om husejerforeningen.
  Derfor har bestyrelsen tegnet et abonnement på tingbogsinformationer, der sikrer at vi bliver bekendt med alle hushandler i kvarteret; vi samler nogle vigtige papirer, og fremover vil vi på bestyrelsesmøderne tjekke om der er nye husejere, som vi skal slå et slag om og byde velkommen.
 • Endelig diskuterede bestyrelsen nogle forhold omkring vej og haver, og fik en status om aktiviteterne i et par arbejdsgrupper.
 • Som mange formodentlig har bemærket, har gruppen om ladestandere til el-køretøjer netop udsendt et spørgeskema på FB-siden.
 • Og på given foranledning synes bestyrelsen, at det er værd at huske at diskussioner om håndværkere, trailere, byggerod osv. vil være en del af vores hverdag, lige så længe som der udføres arbejder på vores huse. Og derfor kan man lige så godt føre dem sagligt og civiliseret – også på sociale medier.

Bestyrelsesmøde 5/5-2021

Et kort overblik over hvad bestyrelsen fik fra hånden på mødet:

Der kommer hele tiden nye husejere i kvarteret, og vi skal sikre at de både bliver hilst velkommen, og bliver godt informeret om de ting der følger med, så der ikke opstår misforståelser om f.eks. YouSee-abonnement, facaderegulativ, ombygninger osv.

Bestyrelsen vil derfor forbedre  vores velkomst-procedurer, herunder forsøge at sikre et bedre overblik over ejerskifter; det er ikke alle huse der handles via mæglere og derfor kan der være nye ejere som ikke får de (synes vi) nyttige informationer om hvad der følger med, når man flytter til Strandvejskvarteret.

Bestyrelsen drøftede kort og overordnet medierne i kvarteret, mere specifikt FB-gruppen. Bestyrelsen konstaterede at de forskellige medier er beboer-drevne initiativer som også bestyrelsen bruger til at kommunikere med foreningens medlemmer.

Elbiler og hybrid'er vinder frem, og tiden er inde til at søsætte en arbejdsgruppe, der - hvis der er interesserede - undersøger om, og i givet fald hvordan, der kan indpasses lade-faciliteter i kvarteret. Interesserede kan melde sig til bestyrelsen eller via FB-gruppen.

Bestyrelsen har modtaget forslag om at genoplive den fælles forsikring  for skjulte rør- og kloakskader. Det er et spørgsmål, der i givet fald kun kan afgøres af en generalforsamling, og bestyrelsen opfordrer interesserede til at samle en arbejdsgruppe, der kan undersøge spørgsmålet og eventuelt udarbejde et konkret forslag, der kan behandles af en generalforsamling.

Fra stakken med andre sager skal nævnes:

Bestyrelsen har nikket ja til en ansøgning til stakit-legatet; det betyder genopstandelse for en for længst forsvunden smedejernslåge, der fuldender et originalt smedejernshegn.

Håbet om at få renset installationsskabene i Kildevældsgade for grafitti blev desværre skuffet; bevillingen til en afrensning (ikke omfattet af foreningens anti-grafitti abonnement) gav ikke et overbevisende resultat, bl.a. på grund af skabenes aldersmedtagne overflader. Vi vil derfor ikke bruge flere penge på det.

Vi undersøger tilstand og tilgængelighed til hjertestarteren i Kuhlausgade, før vi tager stilling til eventuelle ændringer/bevillinger.

Bestyrelsen noterer med glæde, at der er taget et nabo-initiativ i området omkring Berggreensgade øst, og tager derfor ingen initiativer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 2. juni.

Mvh Dines

Bestyrelsesmøde 18/4-2021 (ekstraordinært)

Husejerforeningens bestyrelse mødtes ekstraordinært den 18. april for at diskutere den strid, der har udviklet sig om legearealet i Berggreensgade øst.

Bestyrelsen beklager, at opfordringen den 27. marts til tilbageholdenhed og tålmodighed i forhold til legehuset skæbne, og opfordringen til ansvarlig og hensynsfuld brug af legeareal og legehus, ikke er blevet overholdt.

Det er uacceptabelt at nogen på egen hånd har fjernet legehuset; det er uacceptabelt at nogen har udført et hævntogt mod boeboere, som gerningsmændene tror har noget med fjernelsen at gøre, og det er uacceptabelt at der spredes rygter i kvarteret om hvem man mistænker for at stå bag fjernelsen.

Bestyrelsen har ingen midler, beføjelser eller instrumenter til løse en konflikt mellem naboer, og slet ikke mellem uklart definerede grupper af beboere. Men det er for os indlysende, at hele sagens forløb er yderst skadeligt for det fællesskab, der er mange anses for at være en af de centrale kvaliteter i kvarteret.

Derfor vil vi insistere på opfordringen til at alle - alle - nu besinder sig og afstår fra enhver handling og enhver rygtedannelse, der kan vedligeholde eller skærpe konflikten.

Spørgsmålet om anvendelsen af legearealet i Berggreensgade øst kan ikke løses, og vil ikke blive løst gennem majoriseringer eller ved aktivismens fuldbyrdede kendsgerninger. Løsninger her i kvarteret er altid blevet baseret på en balancering af hensynet til den enkelte husejers interesser med hensynet til fællesskabets; det ene må ikke udelukke det andet.

En eller anden form for dialog må og skal genetableres, og de, der mener at have legitime synspunkter (og hvem mener ikke det?) bliver nødt til at deltage i en s-a-m-t-a-l-e.

Det er vigtigt at alle også forstår, at foreningen har normer og vedtægter der både giver plads til initiativ, engagement og beboerindsats, og sikrer at alle væsentlige fællesanliggender afgøres af generalforsamlingen - ikke af enkeltpersoner eller arbejdsgrupper, de være sig formaliserede eller ej.

Vi appellerer nu til at ingen torpederer den medindflydelse alle har og bør have i foreningen ved nye handlinger eller aktioner, der kan fortsætte konflikten.

Bestyrelsen vil forsøge, hvis situationen og ikke mindst forsamlingsreglerne tillader det, at arrangere en ramme, der giver beboerne anledning til at tale sammen i levende live - i stedet for på sociale medier.

Mere om det senere. Dines

Bestyrelsesmøde 7/4-2021

Fra bestyrelsesmødet:

Elbiler og ladestandere:
Der kommer flere el- og hybridbiler i kvarteret, og tempoet kommer sikkert til at accelerere. Det rejser spørgsmålet om lade-infrastruktur, både for den enkelte hus/elbil-ejer og for kvarteret som helhed.
Ladeproblematikken (og de afledte parkerings-effekter) et et de klimapolitiske og bæredygtighedsrelaterede spørgsmål, bestyrelsen har rettet til kommunen, og vi har nu fået en række svar som bestyrelsen og foreningen kan arbejde videre med.
Kommunen påpeger at det er private operatører der opstiller ladestandere, og kommunens rolle (i hvert fald ind til videre) er alene at tage stilling til operatørernes ansøgninger om tilladelser til opstilling. Operatørerne har forskellige forretningsmodeller: nogle alene baseret på deres vurdering af "markedet", andre baseret på former for medfinansiering fra bolig/husejerforeninger (og deraf følgende lavere pris på strømmen for beboere).
Der er al mulig grund til at vi som forening søger indflydelse på, hvordan opladningsløsningerne kan bringes ind i  kvarteret: der vil komme en stigende efterspørgsel på løsninger fra husejere, men løsninger skal balanceres med hensynet til ejere af køretøjer der ikke kræver strøm.
I bestyrelsens øjne er privat opsatte ladeinstallationer på matriklen er ikke en vej frem, fordi vores forsyningsnet ikke vil kunne bære belastningen (og så ser vi helt bort fra det lednings- og parkeringscirkus, det ville kunne føre med sig).
Bestyrelsen har stillet nogle uddybende spørgsmål til kommunen, og når svarene foreligger er tiden inde til at interesserede beboere danner en arbejdsgruppe, der undersøger behov, muligheder og eventuelle forslag.

Grafitti:
Det viser sig at vores abonnement på fjernelse af grafitti ikke omfatter installationsskabene på vores gader. De tilhører forsyningsselskaber som Radius og Yousee/TDC, og selskaberne lader sig åbenbart ikke anfægte af grafitti.
Bestyrelsen har derfor indhentet og accepteret et tilbud på at få skabene renset; det skal dog gøres uden brug af vand, og afrensningen kan derfor ikke forventes af blive fuldstændig. Vi anser det for at være et eksperiment, og så må tiden vise om det er vellykket.

Anlægget på Torvet:
En husejer har påpeget at anlægget midt på torvet er i en sørgelig forfatning med nedslidt græs og mange hundelorte. Bestyrelsen har været i kontakt med Teknik- og Miljø-Forvaltningen, og bedt dem om hjælp til at få stedet rettet op. Kontaktpersonen har lovet at besigtige gerningsstedet og melde tilbage.

Støj:
Foranlediget af forlydender om flere ganske støjende og sene fester i kvarteret, gør bestyrelsen fredsommeligt og stilfærdigt opmærksom på at det gode naboskab trives bedst, når alle viser hensyn og tænker sig om; se også hjemmesiden : www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1370/79/.

Om arbejdsgrupper generelt og konkret:
En arbejdsgruppe er en frivillig aktivitet, og er pr. definition åben for alle interesserede.  Arbejdsgrupper taler sig til rette om hvordan den organiserer sit arbejde, men der er ingen "formand/kvinde" med større autoritet/beføjelse end de øvrige deltagere.
I forhold til kontakt til kommunen og andre eksterne parter ligger det inden for en arbejdsgruppes rimelige råderum at spørge for at samle viden om rammer, forudsætninger, muligheder, regler m.m. - men den har ingen beføjelse til at indgå aftaler af nogen art uden bestyrelsens accept.
En arbejdsgruppe kan ikke træffe eller iværksætte beslutninger om kvarterets fælles anliggender uden klart mandat fra bestyrelsen eller generalforsamling.

Arbejdsgruppen om legearealer:
Arbejdsgruppen om legearealer, der blev oprettet i juni 2020, fik mandat til at undersøge muligheder og komme med ideer/forslag til, hvordan legearealer kan forbedres/skabes flere steder i kvarteret - som formuleret af bestyrelsen: en helhedsløsning.  Bestyrelsen pointerede da gruppen fik grønt lys, at fokus skulle være bredere end området i Berggreensgade øst.
Gruppen fik i opdrag at komme med en overordet helhedsbeskrivelse, der blev afsat en økonomisk ramme til eventuel konsulentbistand til skitseforslag, og den fik et pålæg om at inddrage bestyrelsen ved beslutninger.
Det er blevet understreget at kun en generalforsamling kan afsætte midler til et større konsulenthonorar, i fald det måtte komme til egentlige projekt-forslag.
Mandatet er med andre ord at komme med ideer og/eller forslag , og arbejdsgruppen er blevet anmodet om at redegøre for hvem der deltager, for hvordan eventuelle forslag påvirker de omkringboende og for hvordan de omkringboende inddrages.

Arbejdsdeling:
Arbejdsopgaverne er nu blevet fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; listen på hjemmesiden er blevet opdateret på www.strandvejskvarteret.dk/279/. 

Forhåndsorientering:

Bestyrelsen har en ganske tætpakket dagsorden til mødet den 7. april.

Ud over færdiggøre konstitueringen – fordelingen af ansvarsområder – skal bestyrelsen diskutere et tilbud om grafitti-afrensning af installationsskabene i Kildevældsgade, støj/larm-gener, vedligeholdelse af det grønne område på Torvet, dialogen med kommunen om klima/bæredygtighedsinitiativer – og legearealet i den østlige ende af Berggrensgade.

Har du ideer eller synspunkter, som du mener bestyrelsen bør tage op, kan du maile til bestyrelsen(at)strandvejskvarteret.dk, skrive her nedenfor med en kommentar, eller kontakte et medlem af bestyrelsen.

 Mvh Dines Boertmann

Bestyrelsesmøde 3/3-2021. Konstituering.

Husejerforeningens nye bestyrelse har holdt første møde den 3. marts efter generalforsamlingen.

Formandsposten er nu lagt i skødet på Dines Boertmann. 
Næstformand er - også i den kommende tid - Peter Faurhøj. 
Fordelingen af arbejdsopgaverne i øvrigt valgte bestyrelsen at udsætte til næste møde. 

De fortsættende medlemmer bød velkommen og gav introduktion til de nye i bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil fortsætte med at holde møde den første onsdag i måneden.

 

Log: Suppl. tekst 19/4. Revideret og udvidet 8/4, 1/4-2021. Indlagt 4/3-2021.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk