Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Affaldsgruppen: Aktuelt om arbejdet med affaldshåndtering

Gruppens medlemmer

På GF 2019 besluttedes det, at kvarteret skal være omfattet af en fældes affaldsordning. Arbejdsgruppen er derfor nu i dialog med kommunen om at gennemføre denne beslutning. Arbejdsgruppens sammensætning blev efter GF 2019 sammensætning ændret lidt, da Christian Werenberg trådte ud, mens Jan Væver gik ind i gruppen. Senere er Jakob Eriksen, Jesper Øland Petersen og Benditte Skyhøj Olsen trådt ud, og Christian Corfixen er trådt ind.

Per forår 2021 består gruppen af:
• Jørgen Frederiksen Kildevældsgade 9
• Jan Væver, Kildevældsgade 13
• Christian Corfixen, Kildevældsgade 11.

Email: affaldsgruppen(at)strandvejskvarteret.dk

Debat, analyse og alternativer

Her nedenfor samles præsentation af forhandlinger med kommunen, alternative løsninger, analyser, beboerdebat mm. 

Listen omfatter også artikler fra folk uden for aktuelle eller tidligere affaldsgruppers arbejde.

Aktuel ordning

Diverse oplysninger om de for tiden gældende regler for affaldssortering, affaldstyper, genbrugspladsen mm: Se "Dit kvarter"/"Affald og skrald".

Affaldsgruppen 2018-2019

I løbet af sommeren 2018 satte nogle beboere  sig sammen i en affaldsgruppe for at se på mulighederne for deleordninger: Nanna Solow, Jakob Eriksen, Christian Werenberg, Jørgen Frederiksen, Jesper Øland Petersen, Michael Quist, Benditte Skyhøj Olsen.
Deres forslag til deleordning blev vedtaget på GF, febr. 2019.

Affaldsgruppe 2017-2018

Bestyrelsen nedsatte efter generalforsamlingen i 2017 en ny arbejdsgruppe om affaldshåndtering.
Den nye affaldsgruppe kom til at bestå af to medlemmer uden for bestyrelsen, nemlig Christian Werenberg og Michael Quist samt Jesper Øland Petersen, Jan Væver og Benditte Skyhøj Olsen fra bestyrelsen.
Efter gruppens møde med kommunen stod det klart, at der ikke fandtes nogen reel mulighed for at gennemføre det oprindelige forslag om en nedgravet løsning på torvet. 
Arbejdsgruppen og bestyrelsen var derfor enige om, at det oprindelige forslag om en nedgravet løsning på torvet ikke kunne genfremsættes for generalforsamlingen 2018. Denne gruppe blev herefter opløst.

Affaldsgruppe 2015-2017

I 2015-17 arbejdede den daværende Affaldsgruppe med et kommissorium om at få iværksat centralt nedgravede affaldscontainere på torvet til sortering af affald.
På GF-2017 forelagde gruppen et projekt, som imidlertid ikke blev vedtaget, men udskudt.
Da opgaven hermed var gennemført, nedlagde arbejdsgruppen sig selv.
Den havde bestået af Karen Skou, Jan Væver, Peter Faurhøj, Britta Thøgersen, Christian Wibroe, Flemming Toft og Johan Alsøe.


Nyheder fra Affaldsgruppen

Affaldsvisioner i Danmark, København og Strandvejskvarteret

Saturday den 24 April 2021

Affald på landsplan

Regeringens plan med fælles affaldssortering på landsplan (en vigtig del af den samlede Klimaplan) holder ikke tidsplanen. Den forudsætter omfattende praktiske/organisatoriske og politiske forberedelser. Mere...


Status fra Affaldsgruppen februar 2021

Monday den 08 February 2021

Affaldsgruppen 2020/2021.

Affaldsgruppen har i det forløbne år haft stabil kontakt med Elisabeth Flensmark/Kbh.Kom., og således været ført ajour med overvejelser om affaldssortering.

Der er ikke udsigt til ændringer foreløbig i...


Orientering fra Affaldsgruppen

Tuesday den 15 September 2020

Evaluering af vores affaldsordningen var tænkt planlagt her i efteråret.

Gruppen har kontaktet Københavns Kommune for at høre om perspektiverne for fremadrettet sortering som opfølgning på de egentlige planer om...


Affaldsbeholdere ombyttes torsdag og fredag den 19. og 20. september 2019

Thursday den 19 September 2019

Brev fra Kommunen 6/9-2019: 

Kære affaldsgruppe, kære klynge-repræsentanter, kære alle i Strandvejskvarteret! 

Nu sker der endeligt noget ...

… så I/vi kan komme i gang med den nye dele-ordning og begynde at...


Møde for klyngerepræsentanter den 29. april 2019

Monday den 06 May 2019

Tilbagemelding fra kommunen efter mødet:   

Kort info fra informationsmødet for klyngerepræsentanter - afholdt den 29. april 2019. 

Der mødte ca. 50 klyngerepræsentanter op til mødet, hvilket var et rigtig flot...


Fælles kildesortering og tilmelding til kommunen

Wednesday den 24 April 2019

Erindring vedrørende affaldsindsamling

Husk at returnere det udfyldte skema til Københavns kommune om affaldsbeholdernes placering samt navn på klyngerepræsentanten.  Fristen var den 23.4., men de sidste kan nå det endnu,...


Indkaldelse til orienteringsmøde fra Affaldsgruppen om alternative delingsordninger 9.jan.

Wednesday den 09 January 2019

Kommentarer og debat er velkommen her nedenunder denne artikel på hjemmesiden.


Orientering fra affaldsgruppen om deling af affaldsspande

Friday den 28 September 2018

Kære komponister,

Som det fremgår af Kilden, er der fortsat interesse for at finde en skræddersyet løsning for kvarterets affaldssortering. De gældende regler fra Københavns kommune betyder nemlig, at der vil komme rigtig mange...


Åbent brev: Affaldssortering og nabodeling

Tuesday den 18 September 2018

I referatet fra generalforsamlingen 2018 står der, at vi må droppe centrale, nedgravede affaldscontainere på torvet, og at "Bestyrelsen opfordrer derfor husejerne til at drøfte deleordninger med bioaffald og eventuelt også...


Affaldscontainere på torvet: Kan ikke gennemføres; forslag genfremsættes ikke

Saturday den 06 January 2018

Affaldsgruppen kan nu konkludere, at det ikke kan lade sig gøre at få nedgravede affaldscontainere på torvet.  Kommunen vil ikke tillade det pga afledte skader på træerne. 

Se de uddybende forklaringer...


Dimensionen af affaldsnedkastet

Monday den 27 February 2017

Affaldsgruppen vil gerne illustrere, hvor stort (eller måske snarere småt) nedkastet er tænkt til de 5 nedgravede containere på torvet, som vil erstatte mindst 2 x 393 = 786 affaldsspande i haverne. Derfor er her et par...


Affaldshåndtering, analyse af vores alternativer

Thursday den 23 February 2017

Vil skal snart, dvs ved GF-2017 den 28/2, tage endelig stilling til, hvordan vi vil håndtere affaldssortering i Strandvejskvarteret.

Udgangspunktet er en beslutning ved GF-2016 om at indføre centrale, fælles, nedgravede...


Teknisk notat om centrale affaldscontainere på torvet

Monday den 13 February 2017

Ifm GF-2017 har vi modtaget notatet "Affaldshåndtering. Husejerforening i Strandvejskvarteret. - 2. udgave" fra AFM Rådgivende Ingeniører A/S. 

Notat om affaldshåndtering fra vores rådgivende ingeniør kan hentes...


Sortering af affald med nabodeling

Monday den 13 February 2017

Man kan have kildesortering med mange affaldssegmenter (-fraktioner, -typer) og alligevel nøjes med blot relativt få spande i hver have.Det kan være relevant, hvis den fælles, centrale løsning bortfalder, eller bare i den tid der...


Rådgiver til løsningen med affaldscontainere søges af bestyrelsens affaldsgruppe

Monday den 06 June 2016

Pt. er gruppen i gang med at vælge rådgiver, bl.a. firmaer som har erfaring med tilsvarende projekter:

Rådgiver skal beskrive projektet, både mht æstetisk udformning, kommunens krav til tømning, placering, hensyn til rørføringer...


Nyt fra bestyrelsen om affaldscontainere (efter generalforsamling febr 2016)

Saturday den 19 March 2016

Generalforsamlingen besluttede den 23. februar 2016, at der skal etableres en fælles affaldssortering i form af nedgravning af containere på Kildevældsgade inden for en økonomisk ramme på 550.000 kr.

Forslaget blev vedtaget med...


Beslutning på GF-2016 om affaldshåndtering

Saturday den 19 March 2016

Referat fra generalforsamling om affaldshåndtering:

5 A. Gruppen for affaldshåndtering præsenterede et forslag til beslutning

Følgende forslag var fremsat:

”Forslag til beslutning: At generalforsamlingen beslutter at afsætte...


Affaldsbehandling i kommunen med REnescience-teknologien

Friday den 26 February 2016

Denne løsning er ikke relevant for affaldsbehandling i vores kvarter. 

Vi har fået følgende udtalelse fra kommunen:”REnescience er kun tænkt som en alternativ behandlingsmåde for det organiske affald – det bliver kun...


Containere til sortering af affald på vores torv

Thursday den 25 February 2016

Se containere hos andre

Jan Væver fra Affaldsgruppen oplyser, at man kan se et fungerende system ved KEA, Meinungsgade/Guldbergsgade 29 i København. Beholdere er frit tilgængelige og står på parkeringsplads.

Beslutning på...


Vores alternativer for affaldssortering i fremtiden

Thursday den 25 February 2016

Vi er på vej mod at skulle - og få mulighed for - at sortere vores affald i hård plast, metal, glas, bio, papir, pap, haveaffald, storskrald, farligt affald og dagrenovation (restaffald).

Det kan hurtigt føre til adskillige...


Oplæg til GF-2016 om affaldshåndtering

Tuesday den 23 February 2016

5 A Forslag om at afsætte midler til affaldshåndtering

Forslag til beslutning:

At generalforsamlingen beslutter at afsætte 550.000 kr. med henblik på nedgravning af 4 containere på torvet til sortering af glas, papir, metal og...


Nyt fra Affaldsgruppen (Klippet fra Kilden)

Wednesday den 08 July 2015

Affaldsgruppen er blevet inviteret af kommunen til at deltage i et dialogmøde om affaldssortering i villaer og rækkehuse i København.

Her fik vi mulighed for at høre lidt om de tanker, som kommunen har gjort sig og erfaringerne...


Beboerhøring om affaldsbeholdere. Deadline 26. maj

Tuesday den 26 May 2015

Kommunen indfører til september en ny ordning for affaldsbeholdere/skraldespande, og det har betydning for vores kvarter.

For at sikre en så bred inddragelse som muligt, ønsker kvarterets Affaldsgruppe, at alle vores beboere får...


Meld dig til arbejdsgruppe - organisk affaldsindsamling

Friday den 04 April 2014

Som du kan se i Kilden uddelt forleden søger bestyrelsen aktive husejere, som gerne vil gå ind i en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan kommunens indsamling af organisk affald skal foregå i vores...


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk